VGI

Ban Quản lý khoa học - Học viện Chính trị khu vực III

 GIỚI THIỆU VỀ BAN QUẢN LÝ KHOA HỌC

 HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ KHU VỰC III

 

 

2) GIỚI THIỆU VỀ BAN QUẢN LÝ KHOA HỌC, CỦA HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ-HÀNH CHÍNH KHU VỰC III

2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Ban Quản lý khoa học

Ban Quản lý khoa học thuộc Học viện Chính trị khu vực III ngày nay được hình thành và phát triển từ tiền thân của nó là Phòng Thông tin khoa học theo Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng ngày 13/7/1976 về việc thành lập Trường Nguyễn Ái Quốc IV trên cơ sở hợp nhất hai trường: Trường Đảng Khu V và Trường Nguyễn Ái Quốc phân hiệu IV.

Đến ngày 02-011-1983, thực hiện Quyết định số 15-QĐ/TW về sắp xếp lại hệ thống trường Đảng của Ban Bí thư Trung ương Đảng, trong khi một số đơn vị chức năng khác đổi tên, thì phòng Thông tin khoa học vẫn được giữ nguyên và do đồng chí Vũ Quang Thành làm Trưởng phòng, đồng chí Nguyễn Hữu Thọ là phó Trưởng phòng.

Ngày 10-3-1993, BCH TW Đảng ra Quyết định số 61-QĐ/TW về việc sắp xếp lại các trường Đảng Trung ương, chuyển trường Đảng cao cấp Nguyễn Ái Quốc thành Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trực thuộc Trung ương Đảng và Chính phủ; theo đó chuyển Trường Đảng Nguyễn Ái Quốc khu vực III thành Phân viện Đà Nẵng thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, lúc này phòng Thông tin khoa học được đổi tên là Phòng Quản lý khoa học do đồng chí Trương Minh Dục làm trưởng phòng. Từ năm 2005, đồng chí Trần Đình Chín là phó Trưởng phòng.

Ngày 02-8-2005, BCHTW Đảng ra Quyết định số 149/QĐ/TW Về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị  quốc gia Hồ Chí Minh, theo đó, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ra Quyết định số 302-QĐ/HVCTQG chuyển Phân viện Đà Nẵng thành Học viện Chính trị khu vực III và phòng Quản lý khoa học lúc này chính thức mang tên Ban Quản lý khoa học đến nay. Từ năm 2013 đến nay, đồng chí Trần Đình Chín là trưởng Ban quản lý khoa học, năm 2015 đồng chí Trần Thị Minh An trở thành phó ban.

2.2.  Vị trí, chức  năng, nhiệm vụ

* Vị trí:

Ban Quản lý khoa học là một đơn vị trực thuộc giám đốc Học viện Chính trị khu vực III, thực hiện công tác tổ chức và quản lý các hoạt động khoa học của Học viện theo quy định của Nhà nước và của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Chức  năng:

Ban Quản lý khoa học là đơn vị có chức năng tham mưu cho Ban Giám đốc Học viện Chính trị- Hành chính khu vực III trong hoạt động khoa học và tổ chức quản lý quá trình hoạt động khoa học của Học viện đúng với phương hướng, nhiệm vụ đặt ra; quản lý quá trình hoạt động khoa học của các đơn vị, các nhà khoa học của Học viện trong việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học được giao.

*  Nhiệm vụ:

- Tổng hợp, xây dựng kế hoạch hoạt động nghiên cứu khoa học ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

- Tổ chức quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học, tư vấn khoa học, triển khai các nhiệm vụ khoa học.

- Tổ chức kiểm tra hoạt động khoa học, nhằm đảm bảo hoạt động khoa học của các cá nhân, đơn vị trong Học viện đúng với yêu cầu, mục tiêu, nhiệm vụ Học viện đặt ra.

- Tổ chức các hội nghị tổng kết, sơ kết hoạt động khoa học.

- Tổ chức và phối hợp tổ chức các cuộc hội thảo khoa học giữa Học viện và các đơn vị khoa học ngoài Học viện.

- Tổ chức các hoạt động khoa học đột xuất theo yêu cầu của Giám đốc Học viện.

- Giúp Giám đốc Học viện trong việc xét khen thưởng nghiên cứu khoa học của cá nhân, đơn vị trong Học viện.

- Cơ quan thường trực của Hội đồng khoa học, có nhiệm vụ:

 Chuẩn bị nội dung cho các cuộc họp của Hội đồng khoa học.

+ Tổng hợp hoạt động khoa học của Học viện và của HĐKH.

- Chịu sự chỉ đạo của Vụ Quản lý khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về nghiệp vụ quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học.

2.3  Cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế

Đến năm 2014, Ban Quản lý khoa học có 07 cán bộ, chuyên viên, trong đó: 01 Trưởng Ban, 01 phó Trưởng Ban, 05 chuyên viên. Gồm các đồng chí sau:

- TS. Trần Đình Chín               - Trưởng Ban.

- TS. Nguyễn Thị Tâm              - Phó Trưởng Ban.

- Ths. Trần Thị Minh An          - Chuyên viên.

- Ths. Đỗ Duy Hòa                  - Chuyên viên.

- Ths. Vũ Hoài Nam                 - Chuyên viên.

- TS. Lê Hồng Phong               - Chuyên viên.

- Ths. Phạm Thị Thu Sương     - Chuyên viên.

Cuối năm 2014, TS. Nguyễn Thị Tâm chuyển về làm giảng viên của khoa Xã hội học, đến giữa năm 2015, TS. Lê Hồng Phong chuyển công tác về Viện Triết học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Quản lý khoa học còn lại 05 cán bộ, chuyên viên

Đến năm 2016, Ban Quản lý khoa học tiếp nhận thêm 2 chuyên viên, nâng tổng số cán bộ, viện chức của Ban lên 07 người, trong đó: 01 Trưởng Ban, 01 phó Trưởng Ban, 05 chuyên viên. Gồm các đồng chí sau:

- TS. Trần Đình Chín               - Trưởng Ban.

- Ths. Trần Thị Minh An           - Phó Trưởng Ban.

- Ths. Đỗ Duy Hòa                  - Chuyên viên.

- Ths. Vũ Hoài Nam                 - Chuyên viên.

- Ths. Phạm Thị Thu Sương     - Chuyên viên.

- CN.Vũ Phan Tố Uyên            - Chuyên viên.

- CN.Phạm Thị Hồng Ngân       - Chuyên viên.

2.4.  Thành tích, khen thưởng chủ yếu

 Từ năm 1996 đến nay, ban Quản lý khoa học là đơn vị liên tục nhiều năm liền được Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III công danh hiệu lao động tiên tiến, lao động xuất sắc, chiến sĩ thi đua các cấp; đã được Thủ tướng Chính phủ, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tặng nhiều bằng khen, cờ thi đua. Một số danh hiệu khen thưởng tiêu biểu:

- Giám đốc Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tặng cờ thi đua với thành tích “Đơn vị đạt danh hiệu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước (2001-2005)”.

- Giám đốc Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tặng Bằng khen “Tập thể lao động xuất sắc năm học 2000-2001”.

- Giám đốc Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tặng Bằng khen “Tập thể lao động xuất sắc năm học 2002-2003”.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tặng Bằng khen cho đơn vị “Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2004”.

- Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen với thành tích dành cho đơn vị “Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2001 đến năm 2005, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.

- Giám đốc Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tặng Bằng khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục, đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm học (2008-2009) và năm học (2009-2010)”.

2.5. Địa chỉ liên hệ

- Ban Quản lý khoa học, Học viện Chính trị khu vực III.

- Số 232, đường Nguyễn Công Trứ, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

- Điện thoại: 05113.831624.

 

 

Tìm kiếm