VGI

Hội đồng Khoa học- Đào tạo Viện Xây dựng Đảng

 Chức năng, nhiệm vụ

+ Chức năng:

Hội đồng Khoa học - Đào tạo Viện Xây dựng Đảng có chức năng tư vấn cho Viện trưởng về những vấn đề liên quan đến hoạt động nghiên cứu khoa học; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các hệ, lớp; xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học của đơn vị.

Nhiệm vụ:

 Hội đồng Khoa học - Đào tạo Viện Xây dựng Đảng có các nhiệm vụ sau đây:

1. Tư vấn cho Viện trưởng và cho Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về mục tiêu, phương hướng, nội dung, kế hoạch và tổ chức việc nghiên cứu khoa học và đào tạo, bồi dưỡng về ngành và chuyên ngành do đơn vị đảm nhiệm.

2. Tư vấn về công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ khoa học của đơn vị.

3. Thảo luận, thẩm định, xây dựng chương trình, đề cương, tập bài giảng, giáo trình của môn học do đơn vị đảm nhiệm.

4. Tổ chức các cuộc sinh hoạt khoa học để thảo luận và thông qua luận chứng, đề cương các đề tài khoa học của đơn vị.

5. Thảo luận và thông qua tên đề tài, đề cương các luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ của học viên do đơn vị chủ trì đào tạo.

6. Đề xuất với thủ trưởng đơn vị danh sách Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ ở bộ môn.

7. Đánh giá các công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ trong đơn vị.

- Thành phần, Số lượng

+ Thành phần:

Thành phần của Hội đồng Khoa học - Đào tạo Viện Xây dựng  Đảng gồm: Viện trưởng làm Chủ tịch Hội đồng; các Phó Viện trưởng; các Trưởng Ban; có thể có một số nhà khoa học khác trong và ngoài Viện do Viện trưởng quyết định. Chủ tịch Hội đồng cử Thư ký Hội đồng.

+ Số lượng:

Hội đồng Khoa học - Đào tạo Viện Xây dựng Đảng  gồm 09 thành viên.

-   Danh sách Hội đồng Khoa học- Đào tạo Viện Xây dựng Đảng

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH TRONG HỘI ĐỒNG

1

PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn

Chủ tịch Hội đồng

2

PGS.TS. Trương Thị Thông

Ủy viên

3

PGS.TS. Dương Trung Ý

Ủy viên

4

PGS.TS. Ngô Huy Tiếp

Ủy viên

5

PGS.TS. Đỗ Ngọc Ninh

Ủy viên

6

PGS.TS. Nguyễn Văn Giang

Ủy viên

7

TS. Lâm Quốc Tuấn

Ủy viên

8

PGS.TS. Trần Khắc Việt

Ủy viên

9

TS. Đinh Ngọc  Giang

Ủy viên, Thư ký HĐ


Tìm kiếm