VGI

Hội đồng Khoa học - Đào tạo cơ sở

Hội đồng Khoa học- Đào tạo cơ sở

1.     Hội đồng Khoa học- Đào tạo  các Học viện trực thuộc

1.1.   Hội đồng Khoa học- Đào tạo/Thường trực Hội đồng Khoa học- Đào tạo Học viện Chính trị khu vực I

        a/ Hội đồng Khoa học - Đào tạo

- Chức năng, nhiệm vụ:

+ Chức năng: Hội đồng Khoa học - Đào tạo Học viện Chính trị khu vực I là tổ chức tư vấn cho Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I về mục tiêu, phương hướng, nội dung, tổ chức các hoạt động khoa học và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

+ Nhiệm vụ: Hội đồng Khoa học - Đào tạo Học viện Chính trị khu vực I có các nhiệm vụ:

1. Tư vấn về mục tiêu, phương hướng, nội dung, kế hoạch hoạt động khoa học dài hạn và hằng năm của Học viện Chính trị khu vực I.

2. Tư vấn về nội dung khoa học trong mục tiêu, phương hướng và nội dung đào tạo, bồi dưỡng các hệ, lớp của Học viện Chính trị khu vực I.

3. Tư vấn về phương hướng, nguyên tắc tổ chức, quản lý các hoạt động khoa học và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện Chính trị khu vực I.

4. Tư vấn xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học của Học viện Chính trị khu vực I.

5. Tư vấn để đánh giá, kết luận những vấn đề khoa học và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khi Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I yêu cầu.

6. Tư vấn về đánh giá các công trình khoa học của cá nhân và tập thể khi Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I yêu cầu.

- Số lượng và thành phần và phương thức hoạt động của Hội đồng

+ Số lượng: Hội đồng Khoa học - Đào tạo Học viện Chính trị khu vực I có số lượng thành viên không quá 30 người;

+ Thành phần Hội đồng Khoa học - Đào tạo Học viện Chính trị khu vực I gồm các thành viên đương nhiên và thành viên do Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I bổ nhiệm.

Thành phần đương nhiên gồm: Giám đốc, các Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I; Trưởng Ban Quản lý khoa học; Trưởng Ban Quản lý đào tạo; các Trưởng khoa. Các thành viên đương nhiên sẽ thôi là ủy viên Hội đồng khi không còn giữ các chức vụ trên đây.

Thành phần bổ nhiệm do Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I quyết định trên cơ sở lựa chọn một số nhà khoa học trong và ngoài Học viện Chính trị khu vực I.

+  Phương thức hoạt động: Phương thức hoạt động của Hội đồng Khoa học - Đào tạo Học viện Chính trị khu vực I do Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I quy định.

- Trách nhiệm báo cáo:

Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I có trách nhiệm báo cáo danh sách Hội đồng Khoa học - Đào tạo của Học viện Chính trị khu vực I cho Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Qua Vụ Quản lý khoa học) để Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ra Quyết định chuẩn y.

Định kỳ 6 tháng 1 lần (tháng 6 và tháng 12 hằng năm), Hội đồng Khoa học - Đào tạo Học viện Chính trị khu vực I có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản gửi Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Qua Vụ Quản lý khoa học) về tình hình hoạt động của Hội đồng.

- Nhiệm kỳ của Hội đồng

Nhiệm kỳ Hội đồng Khoa học - Đào tạo Học viện Chính trị khu vực I trùng với nhiệm kỳ của Hội đồng Khoa học - Đào tạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

- Danh sách Hội đồng Khoa học- Đào tạo (Khu vực I)

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chức danh  HĐKH

1

PGS.TS. Đoàn Minh Huấn

Giám đốc Học viện

Chủ tịch

2

TS. Đậu Tuấn Nam

Phó Giám đốc Học viện

PCT Thường trực

3

TS. Nguyễn Vĩnh Thanh

Phó Giám đốc Học viện

Phó Chủ tịch

4

PGS.TS. Hoàng Văn Hoan

Phó Giám đốc Học viện

Ủy viên

5

TS. Nguyễn Tiến Long

PTB, PT ban Quản lý khoa học

UV- Thư ký

6

PGS.TS. Lê Thị Thủy

Trưởng khoa Triết học

Ủy viên

7

TS. Vũ Trường Giang

Trưởng khoa Dân tộc và Tôn giáo

Ủy viên

8

PGS.TS. Trần Thị Minh Ngọc

Trưởng khoa XHH và Khoa học LĐ, QL

Ủy viên

9

PGS.TS. Nguyễn Vũ Hoàng

Q.Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật

Ủy viên

10

PGS.TS. Nguyễn Quang Hồng

PTK, PT khoa Kinh tế

Ủy viên

11

TS. Lô Quốc Toản

Trưởng khoa CNXHKH

Ủy viên

12

TS. Vũ Thị Như Hoa

Trưởng khoa Chính trị học

Ủy viên

13

TS. Nguyễn Thị Thanh Tâm

Phó Trưởng khoa Kinh tế chính trị học

Ủy viên

14

TS. Nguyễn Thị Thanh Huyền

Trưởng khoa Lịch sử Đảng

Ủy viên

15

TS. Nguyễn Thị Thúy Hà

Trưởng khoa Quan hệ quốc tế

Ủy viên

16

ThS. Giang Thị Huyền

Phó Trưởng khoa Văn hóa và Phát triển

Ủy viên

17

ThS. Nguyễn Thị Thanh Bình

Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng

Ủy viên

18

ThS. Nguyễn Thị Quyến

Phó Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ủy viên

19

ThS. Vũ Ngọc Hà

Phó Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật

Ủy viên

20

TS. Nguyễn Đăng Thông

Chánh Văn phòng Học viện

Ủy viên

21

TS. Nguyễn Thị Hồng Vân

Trưởng ban Hợp tác quốc tế

Ủy viên

22

TS. Nguyễn Thế Thuấn

Giám đốc TT Thông tin khoa học

Ủy viên

23

TS. Nguyễn Duy Hạnh

TBT Tạp chí Giáo dục lý luận

Ủy viên

24

TS. Vũ Văn Hậu

Trưởng ban Quản lý đào tạo

Ủy viên

25

TS. Phạm  Hồng Quý

Trưởng ban Tổ chức cán bộ

Ủy viên

26

TS. Phí Hùng Cường

Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu CS và PT

Ủy viên

27

ThS. Phạm Thị Ngọc Dung

Phó Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo

Ủy viên

28

TS. Nguyễn Thị Quế Anh

Trưởng bộ môn tiếng Việt

Ủy viên

29

PGS.TS. Lê Văn Phụng

Nguyên Trưởng khoa Chính trị học

Ủy viên

30

PGS.TS. Phạm Thành Dung

Nguyên Phó Giám đốc Học viện

Ủy viên

31

PGS.TS. Nguyễn Bá Dương

Nguyên Trưởng  khoa XHH và Khoa học LĐ, QL

Ủy viên

32

PGS.TS. Ngô Ngọc Thắng

Nguyên Q. Giám đốc Học viện

Ủy viên

33

PGS.TS. Nguyễn Thế Thắng

Nguyên Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ủy viên

34

ThS. Nguyễn Văn Tặng

Phó Trưởng ban Quản lý khoa học

Ủy viên

35

Đại tá, ThS. Nguyễn Đức Hạnh

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Ủy viên

Danh sách Hội đồng gồm 35 thành viên./.

       b/ Thường trực Hội đồng Khoa học- Đào tạo

-   Số lượng, thành phần

Thường trực Hội đồng Khoa học - Đào tạo Học viện Chính trị khu vực I điều hành các công việc của Hội đồng. Số lượng Thường trực Hội đồng Khoa học - Đào tạo do Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I quyết định. Thành phần Thường trực Hội đồng Khoa học - Đào tạo Học viện Chính trị khu vực I gồm: Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I Chủ tịch Hội đồng; 01 Phó Chủ tịch do Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I chỉ định; 01 Thư ký do Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I chỉ định; một số thành viên khác trong Hội đồng  Khoa học - Đào tạo do Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I chỉ định.

Chủ tịch Hội đồng Khoa học - Đào tạo Học viện Chính trị khu vực I phụ trách chung, chủ trì các Hội nghị toàn thể và Hội nghị thường trực Hội đồng.

Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học - Đào tạo Học viện Chính trị khu vực I giúp Chủ tịch Hội đồng về các hoạt động của Hội đồng; giải quyết công việc và chủ trì các hội nghị khi Chủ tịch Hội đồng vắng mặt.

Thư ký Hội đồng có trách nhiệm tổ chức, điều hành, đôn đốc, kiểm tra, theo dõi, nắm tình hình thực hiện các chủ trương, quyết định của Hội đồng Khoa học - Đào tạo; xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết và dự thảo chương trình, kế hoạch công tác của Hội đồng và thường trực Hội đồng, chuẩn bị các tài liệu, điều kiện cần thiết cho các hội nghị của Hội đồng và thường trực Hội đồng; ghi biên bản các hội nghị của Hội đồng Khoa học - Đào tạo.

-  Danh sách Thường trực Hội đồng Khoa học- Đào tạo (Khu vực I)

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH TRONG HỘI ĐỒNG

1

PGS. TS Đoàn Minh Huấn

Chủ tịch

2

TS Đậu Tuấn Nam

Phó Chủ tịch Thường trực

3

TS Nguyễn Vĩnh Thanh

Phó Chủ tịch 

4

PGS,TS Hoàng Văn Hoan

Ủy viên  

5

TS Vũ Văn Hậu

Ủy viên 

6

TS Nguyễn Tiến Long

Ủy viên

 

2.     Hội đồng Khoa học- Đào tạo đơn vị khoa học tại trung tâm Học viện

2.1. Hội đồng Khoa học- Đào tạo Viện Xây dựng Đảng

- Chức năng, nhiệm vụ

+ Chức năng:

Hội đồng Khoa học - Đào tạo Viện Xây dựng Đảng có chức năng tư vấn cho Viện trưởng về những vấn đề liên quan đến hoạt động nghiên cứu khoa học; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các hệ, lớp; xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học của đơn vị.

+ Nhiệm vụ: Hội đồng Khoa học - Đào tạo Viện Xây dựng Đảng có các nhiệm vụ sau đây:

1. Tư vấn cho Viện trưởng và cho Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về mục tiêu, phương hướng, nội dung, kế hoạch và tổ chức việc nghiên cứu khoa học và đào tạo, bồi dưỡng về ngành và chuyên ngành do đơn vị đảm nhiệm.

2. Tư vấn về công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ khoa học của đơn vị.

3. Thảo luận, thẩm định, xây dựng chương trình, đề cương, tập bài giảng, giáo trình của môn học do đơn vị đảm nhiệm.

4. Tổ chức các cuộc sinh hoạt khoa học để thảo luận và thông qua luận chứng, đề cương các đề tài khoa học của đơn vị.

5. Thảo luận và thông qua tên đề tài, đề cương các luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ của học viên do đơn vị chủ trì đào tạo.

6. Đề xuất với thủ trưởng đơn vị danh sách Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ ở bộ môn.

7. Đánh giá các công trình nghiên cứu khoa học của cán bộ trong đơn vị.

- Số lượng, thành phần

1. Số lượng: Số lượng của Hội đồng Khoa học - Đào tạo Viện Xây dựng Đảng do Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng quyết định trên cơ sở quy định chung như sau:

a) Đơn vị có từ 30 cán bộ khoa học trở lên được lập Hội đồng từ 9 đến 15 thành viên, trong đó có thể có từ 1-2 thành viên mời bên ngoài.

b) Đơn vị có  từ 20 đến 29 cán bộ khoa học được lập Hội đồng 7 thành viên, trong đó có thể có từ 1-2 thành viên mời bên ngoài.

c) Đơn vị có dưới 20 cán bộ khoa học được lập Hội đồng 5 thành viên, trong đó có thể có 1 thành viên mời bên ngoài.

2. Thành phần: Thành phần của Hội đồng Khoa học - Đào tạo Viện Xây dựng  Đảng gồm: Viện trưởng làm Chủ tịch Hội đồng; các Phó Viện trưởng; các Trưởng Ban; có thể có một số nhà khoa học khác trong và ngoài Viện do Viện trưởng quyết định. Chủ tịch Hội đồng cử Thư ký Hội đồng.

- Trách nhiệm báo cáo

Chủ tịch Hội đồng Khoa học - Đào tạo Viện Xây dựng Đảng có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản danh sách Hội đồng cho Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Qua Vụ Quản lý khoa học) để Giám đốc Học viện ra quyết định chuẩn y.

Định kỳ 6 tháng 1 lần (tháng 6 và tháng 12 hằng năm), Hội đồng Khoa học - Đào tạo Viện Xây dựng Đảng  có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản gửi Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Qua Vụ Quản lý khoa học) về tình hình hoạt động của Hội đồng.

- Nhiệm kỳ của Hội đồng

Nhiệm kỳ của Hội đồng Khoa học - Đào tạo Viện Xây dựng Đảng trùng với nhiệm kỳ của Hội đồng khoa học - Đào tạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

-   Danh sách Hội đồng Khoa học- Đào tạo (Viện Xây dựng Đảng)

 

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH TRONG HỘI ĐỒNG

1

PGS,TS Nguyễn Minh Tuấn

Chủ tịch Hội đồng

2

PGS,TS Trương Thị Thông

Ủy viên,  

3

PGS,TS Trần Khắc Việt

Uỷ viên

4

PGS,TS Ngô Huy Tiếp

Ủy viên

5

PGS,TS Đỗ Ngọc Ninh

Uỷ viên

6

PGS,TS Nguyễn Văn Giang

Ủy viên

7

TS Lâm Quốc Tuấn

Ủy viên

8

PGS, TS Dương Trung Ý 

Ủy viên, Thư ký Hội đồng

 

 

Tìm kiếm