VGI

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH - TRUNG TÂM

QUỐC GIA ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

 

 1. Địa chỉ: Số135 Đường Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, Hà Nội

               Điện thoại :    04. 8361086

                                    08041052

                Fax           :   04.8361194

2. Vị trí, chức năng của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh:

- Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là cơ quan trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chính phủ; đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

- Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung, cao cấp, cán bộ khoa học lý luận chính trị của hệ thống chính trị; trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo, quản lý.

3. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh:

- Nghiên cứu lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghiên cứu khoa học chính trị, khoa học lãnh đạo quản lý, một số ngành khoa học xã hội; tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

- Nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử phong trào cách mạng thế giới.

- Nghiên cứu, xây dựng, bổ sung chương trình, nội dung, tổ chức biên soạn, chỉnh lý các giáo trình, tài liệu học tập cho các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của Học viện.

4. Tiềm lực khoa học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 

-  Tiềm lực về nguồn nhân lực khoa học

Tổng số cán bộ, công chức, viên chức tính đến tháng 12/2006 là 2018 người, 2/3 là cán bộ giảng dạy và nghiên cứu (trong đó có 06 Nhà giáo nhân dân, 31 Nhà giáo ưu tú, 18 giáo sư, 98 phó giáo sư, 363 tiến sĩ, 509 thạc sĩ, 681 cử nhân, số còn lại tốt nghiệp đại học và trung học).

 b) Tiềm lực về cơ sở vật chất kỹ thuật

- Trung tâm Học viện có diện tích mặt bằng gần 11 ha. Hiện nay, trên mặt bằng này đã xây dựng trên 35.000m2 gồm :

01 Hội trường lớn 800 chỗ ngồi.

01 nhà học chính

01 nhà thư viện

05 nhà làm việc của cán bộ công chức: nhà A1, A2, A4, A14, A17

09 nhà ký túc xá học viên

01 trung tâm y tế

01 cơ sở ở 56B Quốc Tử Giám

01 cơ sở ở 178 Tây Sơn

01 nhà ăn bảo đảm phục vụ cùng một lúc 1000 người ăn

01 nhà thi đấu thể thao và bể bơi

- Các Học viện Chính trị khu vực (I, II, III, IV), Học viện Báo chí và Tuyên truyền có đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật đảm bảo cho công tác đào tạo và các hoạt động nghiên cứu khoa học.

5. Kết quả hoạt động khoa học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

- Giai đoạn 5 năm (2005-2009), Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh triển khai khoảng 1.750 nhiệm vụ khoa học. Giai đoạn 5 năm gần đây (2009-2014), số lượng nhiệm vụ khoa học do Học viện triển khai có sự gia tăng, với 2.525 nhiệm vụ khoa học, bao gồm: đề án, đề tài khoa học các cấp; hội nghị, hội thảo khoa học các cấp; hoạt động hợp tác quốc tế về khoa học, thông tin khoa học và một số nhiệm vụ khác. Đặc biệt, từ năm 2009 đến nay, Học viện đã hoàn thành 02 chương trình khoa học cấp bộ trọng điểm gồm 10 đề tài nhánh; 03 đề án khoa học cấp bộ trọng điểm với 33 đề tài nhánh, 02 đề tài hợp tác quốc tế và hiện đang triển khai 01 chương trình phối hợp với Bộ Khoa học - Công nghệ năm 2016  “Nghiên cứu các luận cứ khoa học để đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững chế độ chính trị ở Việt Nam”.

- Kết quả nghiên cứu khoa học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phục vụ trực tiếp cho nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng của Học viện; cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và góp phần phát triển công tác lý luận của Đảng.

- Mỗi năm, Học viện có khoảng trên 200 công trình nghiên cứu khoa học được xã hội hóa dưới các hình thức thức xuất bản sách, đăng tải trên các báo, tạp chí, bản tin… và 100% sản phẩm khoa học được sử dụng làm tài liệu tham khảo phục vụ công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học của Học viện.

- giải thưởng HCM…

 

Tìm kiếm