VGI

Thường trực Hội đồng Khoa học - Đào tạo Học viện

Thường trực Hội đồng Khoa học- Đào tạo Học viện

- Thành phần

Thành phần của Thường trực Hội đồng Khoa học - Đào tạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh gồm: Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Chủ tịch Hội đồng; 01 Phó Chủ tịch Hội đồng, 01 Thư ký Hội đồng, 01 Ủy viên Thường trực chuyên trách Hội đồng và một số nhà khoa học khác do Giám đốc Học viện chỉ định trong số thành viên Hội đồng.

- Nhiệm vụ

 Nhiệm vụ của Thường trực Hội đồng và các chức danh trong Thường trực Hội đồng:

a) Thường trực Hội đồng Khoa học - Đào tạo Học viện Chính trị quốc gia  Hồ Chí Minh có trách nhiệm điều hành thường xuyên các công việc của Hội đồng: chuẩn bị chương trình, nội dung và triệu tập các kỳ họp của Hội đồng; tổ chức thực hiện những chủ trương, quyết định của Hội đồng và giải quyết mọi công việc có liên quan đến Hội đồng giữa các kỳ họp của Hội đồng.

b) Chủ tịch Hội đồng Khoa học - Đào tạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phụ trách chung, trong đó có nội dung tư vấn về mục tiêu, phương hướng, nội dung, chương trình, kế hoạch nghiên cứu khoa học và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; chủ trì các hội nghị toàn thể và hội nghị thường trực Hội đồng, kết luận những vấn đề Hội đồng thảo luận tại các hội nghị.

c) Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học - Đào tạo Học viện Chính trị  quốc gia Hồ Chí Minh giúp Chủ tịch Hội đồng về các hoạt động của Hội đồng; giải quyết công việc và chủ trì các hội nghị của thường trực và toàn thể Hội đồng khi Chủ tịch Hội đồng vắng mặt.

d) Thư ký Hội đồng Khoa học - Đào tạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có trách nhiệm phối hợp với Ủy viên Thường trực chuyên trách Hội đồng tổ chức, điều hành, đôn đốc, kiểm tra, theo dõi, nắm tình hình thực hiện các chủ trương, quyết định của Hội đồng; xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết và dự thảo chương trình, kế hoạch công tác của Hội đồng và thường trực Hội đồng, chuẩn bị các tài liệu, điều kiện cần thiết cho các hội nghị Hội đồng và thường trực Hội đồng; ghi biên bản các hội nghị của Hội đồng.

đ) Ủy viên Thường trực chuyên trách Hội đồng Khoa học - Đào tạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có trách nhiệm giúp Chủ tịch và Thường trực Hội đồng xây dựng những định hướng nghiên cứu khoa học hằng năm và chiến lược hoạt động khoa học nhiều năm của Học viện; chuẩn bị những nội dung tư vấn về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các hệ, lớp tại Học viện; chủ trì phối hợp với Thư ký Hội đồng chuẩn bị nội dung các hội nghị của thường trực Hội đồng và hội nghị toàn thể Hội đồng; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu do Trung ương Đảng và Chính phủ giao cho Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng.

 

 

Tìm kiếm