VGI

Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý khoa học ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý khoa học ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

  HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 HỒ CHÍ MINH                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                       Số: 5474/QĐ-HVCTQG                                            Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

 

Về việc ban hành Quy chế quản lý khoa học ở Học viện

Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

 
 

 


GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 224-QĐ/TW ngày 06-01-2014 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị định số 48/2014/NĐ-CP ngày 19-5-2014 của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27-01-2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành “Quy chế Quản lý hoạt động khoa học ở Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh” (có văn bản kèm theo).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định s 36/QĐ-HVCT-HCQG ngày 03-01-2008 ca Giám đốc Hc vin về việc ban hành Quy chế Qun lý hot động khoa hc Hc vin Chính tr - Hành chính quc gia H Chí Minh.

Các văn bản trước đây trái Quy chế này đều bãi bỏ.

Điều 2. Giao Vụ Quản lý khoa học tổ chức hướng dẫn thực hiện bản Quy chế này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Học viện, Vụ trưởng Vụ Quản lý khoa học, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Học viện và các á nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: QLKH,VT.

        GIÁM ĐỐC

         Đã ký

                                           Tạ Ngọc Tấn

 

Tập tin đính kèm

Tìm kiếm