VGI

Công văn về xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách nhà nước 2013

 

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH

QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH

Số: 505  /HVCT-HCQG-TC

V/v Xây dựng kế hoạch dự toán NSNN 2013 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng  6 năm 2012

Kính gửi:                       

- Vụ Tổ Chức - Cán bộ

- Vụ Quản lý Đào tạo

- Vụ Quản lý Khoa học

- Vụ Hợp tác Quốc tế

 

Nhằm phục vụ cho công tác đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2012 và xây dựng dự toán NSNN năm 2013 của hệ thống Học viện, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh đề nghị các Vụ chức năng thực hiện phối hợp, cung cấp thông tin đánh giá tình hình thực hiện năm 2012 về các mảng công việc thuộc chức năng quản lý của đơn vị và kế hoạch nhiệm vụ năm 2013 theo các nội dung chi tiết theo phụ biểu đính kèm, cụ thể:

1. Công tác tổ chức cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức: Phụ biểu 01.

2. Công tác quản lý đào tạo: Phụ biểu 02

3. Công tác quản lý khoa học: Phụ biểu 03,04.

4. Công tác hợp tác quốc tế: Phụ biểu 05.

Các đơn vị thực hiện báo cáo theo hệ thống biểu mẫu đính kèm và gửi hồ sơ tài liệu về Học viện (qua Vụ Kế hoạch - Tài chính) trước ngày 20/6/2012 để tổng hợp trong kế hoạch dự toán NSNN năm 2013 và báo cáo Bộ Tài chính theo yêu cầu.

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.

 

Phụ biểu số 1; Phụ biểu số 2;  Phụ biểu số 3; Phụ biểu số 4; Phụ biểu số 5

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT, Vụ KH-TC.

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký )

Tạ Ngọc Tấn

 Nguồn: Vụ Kế hoạch - Tài chính 

 

Tìm kiếm