VGI

Hội đồng Khoa học - Đào tạo Học viện

Hội đồng Khoa học- Đào tạo Học viện

- Chức năng, nhiệm vụ

+ Chức năng: Hội đồng Khoa học - Đào tạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là tổ chức tư vấn cho Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về mục tiêu, phương hướng, nội dung, tổ chức các hoạt động khoa học và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

+ Nhiệm vụ: Hội đồng Khoa học - Đào tạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có các nhiệm vụ sau đây:

1. Tư vấn về mục tiêu, phương hướng, nội dung, kế hoạch hoạt động khoa học dài hạn và hằng năm của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

2. Tư vấn về nội dung khoa học trong mục tiêu, phương hướng và nội dung đào tạo, bồi dưỡng các hệ, lớp của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

3. Tư vấn về phương hướng, nguyên tắc tổ chức, quản lý hoạt động khoa học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

4. Tư vấn về xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

5. Thảo luận để tư vấn cho Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về những vấn đề khoa học do Trung ương Đảng và Chính phủ giao cho Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

6. Tư vấn, cho ý kiến đánh giá các tác phẩm của cá nhân và tập thể trong và ngoài Học viện Chính trị  quốc gia Hồ Chí Minh khi có yêu cầu của Giám đốc Học viện.

7. Thảo luận cho ý kiến về những vấn đề lý luận và thực tiễn theo yêu cầu của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

- Thành phần, số lượng

+ Thành phần:

1. Hội đồng Khoa học - Đào tạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh gồm một số cán bộ khoa học đại diện cho đội ngũ cán bộ khoa học của toàn Học viện, được Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh lựa chọn và bổ nhiệm từ các đơn vị trực thuộc.

2. Thành phần của Hội đồng Khoa học - Đào tạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh gồm các thành viên đương nhiên và các thành viên bổ nhiệm.

Các thành viên đương nhiên gồm Giám đốc và các Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Giám đốc và Phó Giám đốc phụ trách công tác nghiên cứu khoa học, Phó Giám đốc phụ trách công tác đào tạo của các Học viện trực thuộc; các Chủ tịch Hội đồng Khoa học - Đào tạo của các đơn vị khoa học tại Trung tâm Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các Vụ trưởng các Vụ: Quản lý khoa học, Quản lý đào tạo, Tổ chức - Cán bộ, Hợp tác quốc tế. Các thành viên đương nhiên sẽ thôi là Ủy viên Hội đồng khi không còn giữ các chức vụ trên đây.

Các thành viên bổ nhiệm gồm một số cán bộ nghiên cứu, giảng dạy trong và ngoài Học viện do Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh quyết định.

+ Số lượng:

Số lượng thành viên của Hội đồng do Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh quyết định theo yêu cầu tiêu chuẩn và cơ cấu của các ngành khoa học hiện có trong toàn Học viện.

- Nhiệm kỳ của Hội đồng

Nhiệm kỳ của Hội đồng Khoa học - Đào tạo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh là 4 năm. Trong nhiệm kỳ của Hội đồng, nếu có thành viên vì lý do nào đó không còn tham gia Hội đồng thì Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ra quyết định bổ sung thành viên.

- Danh sách Hội đồng Khoa học- Đào tạo Học viện

 

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ

CÔNG TÁC

CHỨC DANH TRONG HỘI ĐỒNG

GS. TS Nguyễn Xuân Thắng

Giám đốc Học viện

Chủ tịch

PGS. TS Lê Quốc Lý

Phó Giám đốc Học viện

Phó Chủ tịch

PGS. TS Nguyễn Viết Thảo

Phó Giám đốc Học viện

Uỷ viên

PGS.TS Lê Văn Lợi

Vụ trưởng Vụ Quản lý

khoa học

Uỷ viên - Thư ký

PGS.TS Hoàng Phúc Lâm

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Học viện

Ủy viên

PGS. TS Hoàng Anh

 Vụ trưởng Vụ Quản lý

đào tạo

Uỷ viên

PGS.TS Hoàng Anh

Phó Vụ trưởng - Vụ Quản lý khoa học

Uỷ viên

PGS.TS Đỗ Xuân Tuất

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức -

Cán bộ

Uỷ viên

PGS.TS Hoàng Văn Nghĩa 

Vụ trưởng Vụ hợp tác

 quốc tế

Uỷ viên

GS.TS Trần Văn Phòng

Viện trưởng Viện

Triết học

Uỷ viên

PGS.TS Bùi Thị Ngọc Lan

Quyền Viện trưởng Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học

Uỷ viên

PGS.TS Ngô Tuấn Nghĩa

 

Viện trưởng Viện Kinh tế chính trị

Uỷ viên

PGS.TS.Bùi Văn Huyền

Viện trưởng Viện Kinh tế

Uỷ viên

PGS.TS Phạm Ngọc Anh

Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng

Uỷ viên

PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà

Viện trưởng Viện

 Lịch sử Đảng

Uỷ viên

PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn

Viện trưởng Viện

Xây dựng Đảng

Uỷ viên

PGS.TS. Trịnh Đức Thảo

Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật

Uỷ viên

TS. Ngô Huy Đức

 

Viện trưởng Viện

Chính trị học

Uỷ viên

TS. Bùi Phương Đình

 

Viện trưởng Viện Lãnh đạo học và chính sách công

Uỷ viên

PGS.TS Nguyễn Toàn Thắng

Viện trưởng Viện Văn hoá và Phát triển

Uỷ viên

PGS.TS. Phan Văn Rân

Viện trưởng Viện Quan

hệ quốc tế

Uỷ viên

GS.TS Lê Ngọc Hùng

Phó Viện trưởng phụ trách Viện Xã hội học

Uỷ viên

PGS.TS Tường Duy Kiên

 

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quyền con người

Ủy viên

PGS.TS Đỗ Lan Hiền

Viện trưởng Viện Nghiên cứu tôn giáo, tín ngưỡng

Uỷ viên

PGS.TS Trần Minh Trưởng

 

Viện trưởng Viện Thông tin khoa học

Uỷ viên

TS Nguyễn Thành Khải

Viện trưởng Viện Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh

 đạo quản lý

Ủy viên

PGS.TS Hồ Trọng Hoài

Giám đốc Trung tâm khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo

Uỷ viên

PGS.TS Vũ Hoàng Công

Tổng Biên tập Tạp chí Lý luận chính trị

Uỷ viên

PGS.TS Nguyễn Vĩnh Thanh

Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I

Uỷ viên

PGS.TS Đậu Tuấn Nam

Phó Giám đốc phụ trách công tác nghiên cứu khoa học Học viện Chính trị

khu vực I

Uỷ viên

PGS.TS Phạm Minh Tuấn

Giám đốc Học viện Chính trị khu vực II

Uỷ viên

TS Phạm Công Khanh

Phó Giám đốc phụ trách công tác nghiên cứu khoa học Học viện Chính trị

khu vực II

Uỷ viên

PGS.TS Nguyễn Văn Lý

Giám đốc Học viện Chính trị khu vực III

Uỷ viên

TS Vũ Anh Tuấn

Phó Giám đốc phụ trách công tác nghiên cứu khoa học Học viện Chính trị

 khu vực III

Uỷ viên

PGS.TS Nguyễn Quốc Dũng

Giám đốc Học viện Chính trị khu vực IV

Uỷ viên

TS Huỳnh Thanh Quang

Phó Giám đốc phụ trách công tác nghiên cứu khoa học Học viện Chính trị

 khu vực IV

Uỷ viên

PGS.TS Trương Ngọc Nam

Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Uỷ viên

PGS.TS Phạm Huy Kỳ

Phó Giám đốc phụ trách công tác nghiên cứu khoa học Học viện Báo chí và TT

Uỷ viên

PGS.TS Nguyễn Tất Giáp

GVCC Viện Xã hội học

Uỷ viên

PGS.TS Trương Thị Thông

GVCC Viện Xây dựng Đảng

Uỷ viên

GS.TS Nguyễn Văn Huyên

GVCC Viện Chính trị học

Uỷ viên

GS.TS Mạch Quang Thắng

GVCC Viện Lịch sử Đảng

Uỷ viên

GS.TS Nguyễn Hùng Hậu

GVCC Viện Triết học

Uỷ viên

GS.TS Phan Xuân Sơn

GVCC Viện Chính trị học

Uỷ viên

PGS.TS Phạm Duy Đức

GVCC Viện Văn hóa và Phát triển

Uỷ viên

PGS.TS Trương Hồ Hải

Phó viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật

Uỷ viên

PGS.TS Lâm Quốc Tuấn

Phó Viện trưởng Viện

Xây dựng Đảng

Uỷ viên

PGS.TS Trần Trọng Thơ

Phó viện trưởng Viện

Lịch sử Đảng

Uỷ viên

 

 

Tìm kiếm