VGI

THÔNG Tư LIÊN TỊCH Số: 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN

Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bố dự toán và quyết toán kinh phí đối vói nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước

Bộ TÀI CHÍNH-BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2015 THÔNG Tư LIÊN TỊCH Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bố dự toán và quyết toán kinh phí đối vói nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước • • • o o • • o o Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước sổ 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Luật khoa học và công nghệ sô 29/2013/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2013; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chỉnh phủ quy định chi tiêt và hướng dân thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Nghị định sổ 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chỉnh phủ quy định chi tỉêt và hướng dân thỉ hành một sô điều của Luật khoa học và công nghệ; Căn cứ Nghị định số 215/20I3/NĐ-CP ngày 23 thảng 12 năm 2013 của Chỉnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tô chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 thảng 02 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ cảu tô chức của Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư liên tịch hướng dân định mức xây dựng, phân bô dự toán và quyêt toán kinh phí đôi với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Pham vi điều chỉnh Thông tư này quy định các yếu tố đầu vào cấu thành dự toán nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) có sử dụng ngân sách nhà nước; định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN; các hoạt động phục vụ công tác quản lý nhiệm vụ KH&CN của cơ quan có thẩm quyền; quy định về lập, thấm định, phê duyệt và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN; quy định chi công bố kết quả nghiên cứu và chi đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Điều 2. Đối tượng áp dụng Thông tư này áp dụng đối với các cơ quan quản lý nhiệm vụ KH&CN và cơ quan có thấm quyền phê duyệt nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước; các tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan. Điều 3. Nguyên tắc áp dụng định mức xầỵ dựng và phân bổ dự toán 1. Các định mức xây dựng dự toán quy định tại Thông tư này là định mức tối đa, áp dụng đối với nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia. Căn cứ quy định tại Thông tư này, các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương có trách nhiệm hướng dẫn, ban hành các nội dung và định mức xây dựng dự toán đối với nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ, cấp tỉnh, cấp cơ sở để thực hiện thống nhất trong phạm vi Bộ, cơ quan trung ương và địa phương, đảm bảo phù hợp với nguồn lực, đặc thù hoạt động KH&CN của Bộ, cơ quan trung ương, địa phương và không vượt quá định mức dự toán quy định tại Thông tư này. 2. Các định mức chi khác làm căn cứ lập dự toán của nhiệm vụ KH&CN không quy định cụ thế tại Thông tư này được thực hiện theo các quy định hiện hành của nhà nước. Điều 4. Các loại nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước Các loại nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước được quy định tại Điều 25, 26, 27 và 28 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ.

TT55/2015

Tìm kiếm