VGI

Hội đồng Khoa học- Đào tạo Học viện Chính trị khu vực I

 - Chức năng, nhiệm vụ:

+ Chức năng: Hội đồng Khoa học - Đào tạo Học viện Chính trị khu vực I là tổ chức tư vấn cho Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I về mục tiêu, phương hướng, nội dung, tổ chức các hoạt động khoa học và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

+ Nhiệm vụ: Hội đồng Khoa học - Đào tạo Học viện Chính trị khu vực I có các nhiệm vụ:

1. Tư vấn về mục tiêu, phương hướng, nội dung, kế hoạch hoạt động khoa học dài hạn và hằng năm của Học viện Chính trị khu vực I.

2. Tư vấn về nội dung khoa học trong mục tiêu, phương hướng và nội dung đào tạo, bồi dưỡng các hệ, lớp của Học viện Chính trị khu vực I.

3. Tư vấn về phương hướng, nguyên tắc tổ chức, quản lý các hoạt động khoa học và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Học viện Chính trị khu vực I.

4. Tư vấn xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học của Học viện Chính trị khu vực I.

5. Tư vấn để đánh giá, kết luận những vấn đề khoa học và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khi Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I yêu cầu.

6. Tư vấn về đánh giá các công trình khoa học của cá nhân và tập thể khi Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I yêu cầu.

- Thành phần, số lượng

+ Thành phần Hội đồng Khoa học - Đào tạo Học viện Chính trị khu vực I gồm các thành viên đương nhiên và thành viên do Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I bổ nhiệm.

Thành phần đương nhiên gồm: Giám đốc, các Phó Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I; Trưởng Ban Quản lý khoa học; Trưởng Ban Quản lý đào tạo; các Trưởng khoa. Các thành viên đương nhiên sẽ thôi là ủy viên Hội đồng khi không còn giữ các chức vụ trên đây.

Thành phần bổ nhiệm do Giám đốc Học viện Chính trị khu vực I quyết định trên cơ sở lựa chọn một số nhà khoa học trong và ngoài Học viện Chính trị khu vực I.

+ Số lượng:

Hội đồng Khoa học - Đào tạo Học viện Chính trị khu vực I gồm 35 thành viên.

- Danh sách Hội đồng Khoa học- Đào tạo Học viện Chính trị khu vực I

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chức danh HĐKH

1

PGS.TS. Đoàn Minh Huấn

Giám đốc Học viện

Chủ tịch

2

TS. Đậu Tuấn Nam

Phó Giám đốc Học viện

PCT Thường trực

3

TS. Nguyễn Vĩnh Thanh

Phó Giám đốc Học viện

Phó Chủ tịch

4

PGS.TS. Hoàng Văn Hoan

Phó Giám đốc Học viện

Uỷ viên

5

TS. Nguyễn Tiến Long

PTB, PT Ban Quản lý KH

Uỷ viên - Thư ký

6

PGS.TS. Lê Thị Thủy

Trưởng khoa Triết học

Uỷ viên

7

TS. Vũ Trường Giang

Trưởng khoa Dân tộc và Tôn giáo

Uỷ viên

8

PGS.TS. Đoàn Minh Ngọc

Trưởng khoa XHH và Khoa học Lãnh đạo, quản lý

Uỷ viên

9

PGS.TS. Nguyễn Vũ Hoàng

Q.Trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật

Uỷ viên

10

PGS.TS. Nguyễn Quang Hồng

PTK phụ trách khoa Kinh tế

Uỷ viên

11

TS. Lô Quốc Toản

Trưởng khoa CNXHKH

Uỷ viên

12

TS. Vũ Thị Như Hoa

Trưởng khoa Chính trị học

Uỷ viên

13

TS. Nguyễn Thị Thanh Tâm

Phó trưởng khoa Kinh tế chính trị học

Ủy viên

14

TS. Nguyễn Thị Thúy Hà

Trưởng khoa Lịch sử Đảng

Uỷ viên

15

ThS. Giang Thị Thúy Hà

Trưởng khoa Quan hệ quốc tế

 

Uỷ viên

16

ThS. Giang Thị Huyền

P.trưởng khoa Văn hóa và Phát triển

Uỷ viên

17

ThS. Nguyễn Thị Thanh Bình

Phó khoa Xây dựng Đảng

Uỷ viên

18

ThS. Nguyễn Thị Quyến

P.trưởng khoa Tư tưởng HCM

Uỷ viên

19

ThS. Vũ Ngọc Hà

P. trưởng khoa Nhà nước - Pháp luật

Uỷ viên

20

TS. Nguyễn  Đăng  Thông

Chánh Văn phòng học viện

Uỷ viên

21

TS. Nguyễn Hồng Vân

Trưởng ban Hợp tác quốc tế

Uỷ viên

22

TS. Nguyễn Thế Thuấn

Giám đốc TT Thông tin khoa học

Ủy viên

23

TS. Nguyễn Duy Hạnh

TBT Tạp chí Giáo dục lý luận

Uỷ viên

24

TS. Vũ Văn Hậu

Trưởng ban Quản lý đào tạo

Ủy viên

25

TS. Phạm Hồng Quý

Trưởng ban Tổ chức cán bộ

Uỷ viên

26

TS. Phí Hùng Cường

Phó Viện trưởng Viện NC Chính sách và Phát triển

Uỷ viên

27

ThS. Phạm Thị Ngọc Dung

Phó Giám đốc TT Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo

Uỷ viên

28

TS. Nguyễn Thị Quế Anh

Trưởng bộ môn Tiếng Việt

Ủy viên

29

PGS.TS. Lê Văn Phụng

Nguyên trưởng khoa Chính trị học

Ủy viên

30

PGS.TS. Phạm Thành Dung

Nguyên Phó Giám đốc Học viện

Ủy viên

31

PGS.TS. Nguyễn Bá Dương

Nguyên trưởng khoa XHH và khoa học Lãnh đạo, quản lý

Uỷ viên

32

PGS.TS. Ngô Ngọc Thắng

Nguyên Q. Giám đốc Học viện

Ủy viên

33

PGS.TS. Nguyễn Thế Thắng

Nguyên Trưởng khoa Tư tưởng HCM

Uỷ viên

34

ThS. Nguyễn Văn Tặng

Phó trưởng ban Quản lý khoa học

Uỷ viên

35

Đại tá, ThS. Nguyễn Đức Hạnh

Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng

Uỷ viên

Tìm kiếm