VGI

Thông tin đề tài thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 “Những vấn đề cơ bản và cấp bách về dân tộc thiểu số và chính sách dân tộc ở Việt Nam đến năm 2030”.

 
Tên đề tài:
NHỮNG VẤN ĐỀ MỚI TRONG TÔN GIÁO, TÍN NGƯỠNG
Ở VÙNG D N TỘC THIỂU SỐ NƯỚC TA HIỆN NAY
Mã số: CTDT.34.18/16-20
 
1. Chủ nhiệm đề tài: PGS, TS Hoàng Thị Lan
2. Các thành viên tham gia: 
- PGS, TS Lê Văn Lợi
- PGS, TS Đỗ Lan Hiền 
- PGS, TS Chu Văn Tuấn 
- PGS, TS Trần Thị Kim Oanh 
- TS Bùi Thanh Hà 
- TS Lê Tâm Đắc
- TS Trần Trung
- TS Phạm Thị Hoàng Hà
- TS Trần Thị Thu Hiền (Thư ký)
3. Cơ quan chủ trì: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
4. Mục tiêu chung: 
- Nhận diện làm rõ những vấn đề mới trong tôn giáo, tín ngưỡng vùng DTTS nước ta hiện nay.
- Phân tích tác động của những vấn đề mới trong tôn giáo, tín ngưỡng đến vùng DTTS.
- Đề xuất các quan điểm, giải pháp nhằm giải quyết vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng, thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết dân tộc trong thời gian tới.
5. Mục tiêu cụ thể:
- Hệ thống được cơ sở lý luận về tôn giáo, tín ngưỡng ở vùng DTTS; mối quan hệ giữa tôn giáo, tín ngưỡng với đời sống kinh tế - xã hội vùng DTTS; những vấn đề mới trong tôn giáo, tín ngưỡng ở vùng DTTS; đề xuất khung lý thuyết nghiên cứu về những vấn đề mới trong tôn giáo, tín ngưỡng và tác động của nó đối với phát triển bền vững vùng DTTS.
- Nghiên cứu kinh nghiệm giải quyết vấn đề mới trong tôn giáo, tín ngưỡng ở vùng DTTS của một số quốc gia.
- Nhận diện, làm rõ những vấn đề mới trong tôn giáo, tín ngưỡng ở vùng DTTS từ năm 1986 đến nay; phân tích các nhân tố tác động làm nảy sinh những vấn đề mới trong tôn giáo, tín ngưỡng ở vùng đồng bào DTTS.
- Phân tích, đánh giá tác động của những vấn đề mới trong tôn giáo, tín ngưỡng đến đoàn kết dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh ở vùng DTTS.
- Dự báo xu hướng và những tác động của những vấn đề mới trong tôn giáo, tín ngưỡng ở vùng DTTS.
- Đề xuất các quan điểm, giải pháp nhằm giải quyết vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng, thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết dân tộc.
6. Các nội dung nghiên cứu chính:
          Nội dung 1: Khung lý thuyết cho việc nhận diện những vấn đề mới trong tôn giáo, tín ngưỡng ở vùng DTTS nước tiện ta hiện nay 
Nội dung 2: Khái quát về địa bàn và tộc người được lựa chọn nghiên cứu 
Nội dung 3: Nghiên cứu kinh nghiệm giải quyết vấn đề mới trong tôn giáo, tín ngưỡng ở vùng DTTS của một số quốc gia 
Nội dung 4: Thực trạng những vấn đề mới trong tôn giáo ở vùng đồng bào DTTS nước ta 
Nội dung 5: Thực trạng những vấn đề mới trong tín ngưỡng ở vùng đồng bào DTTS nước ta  
Nội dung 6: Các nhân tố tác động làm nảy sinh những vấn đề mới trong tôn giáo, tín ngưỡng ở vùng DTTS nước ta 
Nội dung 7: Tác động của những vấn đề mới trong tôn giáo, tín ngưỡng đến đoàn kết dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh ở vùng DTTS 
Nội dung 8: Những vấn đề cơ bản và cấp bách đặt ra từ những vấn đề mới nảy sinh trong tôn giáo, tín ngưỡng ở vùng DTTS nước ta hiện nay 
Nội dung 9: Xu hướng và tác động của những vấn đề mới trong tôn giáo, tín ngưỡng vùng dân tộc thiểu số ở nước ta đến năm 2030 
Nội dung 10: Quan điểm, giải pháp, kiến nghị giải quyết những vấn đề mới tôn giáo, tín ngưỡng vùng DTTS 
7. Các sản phẩm chính
7.1. Nội dung của sản phẩm:
- Hệ thống được cơ sở lý luận về tôn giáo, tín ngưỡng ở vùng DTTS; mối quan hệ giữa tôn giáo, tín ngưỡng với đời sống kinh tế - xã hội vùng DTTS; những vấn đề mới trong tôn giáo, tín ngưỡng ở vùng DTTS; đề xuất khung lý thuyết nghiên cứu về những vấn đề mới trong tôn giáo, tín ngưỡng và tác động của nó đối với phát triển bền vững vùng DTTS.
- Nghiên cứu kinh nghiệm giải quyết vấn đề mới trong tôn giáo, tín ngưỡng ở vùng DTTS của một số quốc gia.
- Nhận diện, làm rõ những vấn đề mới trong tôn giáo, tín ngưỡng ở vùng DTTS từ năm 1986 đến nay; phân tích các nhân tố tác động làm nảy sinh những vấn đề mới trong tôn giáo, tín ngưỡng ở vùng đồng bào DTTS.
- Phân tích, đánh giá tác động của những vấn đề mới trong tôn giáo, tín ngưỡng đến đoàn kết dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh ở vùng DTTS.
- Dự báo xu hướng và những tác động của những vấn đề mới trong tôn giáo, tín ngưỡng ở vùng DTTS.
- Đề xuất các quan điểm, giải pháp nhằm giải quyết vấn đề tôn giáo, tín ngưỡng, thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết dân tộc.
7.2. Kết quả áp dụng:
Xác định rõ địa chỉ và hình thức sử dụng của cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan liên quan
7.3. Kết quả phổ biến:
- Xuất bản 01 sách chuyên khảo;
- Đăng 02 Bài báo đăng trên tạp chí khoa học có uy tín trong nước
- Đăng 01 Bài báo bài đăng trên tạp chí có uy tín nước ngoài
- Hỗ trợ đào tạo: 01 nghiên cứu sinh và 02 học viên cao học
 
Tìm kiếm