VGI

Vụ Quản lý khoa học

 

 

 

I. Quá trình hình thành và phát triển:

Vụ Quản lý khoa học là đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, là cơ quan tham mưu cho Giám đốc Học viện về các hoạt động khoa học; tổ chức, quản lý nhà nước đối với các hoạt động khoa học của toàn Học viện và là cơ quan thường trực của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện.

Tiền thân của Vụ Quản lý khoa học là Ban Khoa học được thành lập theo Quyết định số 189/QĐ ngày 16-10-1978 của Giám đốc Trường Đảng Cao cấp Nguyễn Ái Quốc nay là Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Ban Quản lý khoa học có chức năng giúp Giám đốc Trường Đảng quản lý tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học của trường. Đến năm 1991, Giám đốc Học viện Nguyễn Ái Quốc quyết định chuyển Ban Quản lý khoa học thành Vụ Quản lý khoa học. Cùng với việc đổi tên từ Ban Quản lý khoa học thành Vụ Quản lý khoa học, thì chức năng, nhiệm vụ của Vụ cũng đã thay đổi. Từ đó đến nay, Vụ Quản lý khoa học có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Học viện thực hiện việc quản lý nhà nước về hoạt động khoa học tại Học viện.

II. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Vụ Quản lý khoa học

 * Vị trí, chức năng

Vụ Quản lý khoa học là đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Vụ Quản lý khoa học là cơ quan tham mưu cho Giám đốc Học viện về các hoạt động khoa học; tổ chức, quản lý nhà nước đối với các hoạt động khoa học của toàn Học viện; là cơ quan thường trực của Hội đồng Khoa học và Đào tạo Học viện.

* Nhiệm vụ

1. Chủ trì phối hợp với các đơn vị xây dựng chiến lược, kế hoạch hoạt động khoa học dài hạn, ngắn hạn của Học viện trình Giám đốc Học viện phê duyệt.

2. Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng và trình Giám đốc Học viện ban hành các văn bản quy phạm nội bộ quản lý hoạt động khoa học của Học viện.

3 . Tổ chức quản lý các hoạt động khoa học của Học viện:

- Giúp Giám đốc Học viện quản lý các hoạt động khoa học chung của Học viện.

- Giúp Giám đốc Học viện tổ chức triển khai các nhiệm vụ khoa học: Chuẩn bị các quyết định triển khai, ký hợp đồng triển khai với các cơ quan và cá nhân chủ trì nhiệm vụ khoa học; kiểm tra các hoạt động triển khai; tổ chức các hội nghị đánh giá nghiệm thu; tổ chức thẩm định các sản phẩm khoa học trước và sau nghiệm thu.

- Giúp Giám đốc Học viện tổ chức các hoạt động khen thưởng thành tích hoạt động khoa học.

- Giúp Giám đốc Học viện quản lý các hoạt động khoa học liên kết với các cơ quan bên ngoài.

- Tổ chức các hội nghị hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ quản lý hoạt động khoa học, hội nghị cộng tác viên.

- Tổ chức, phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học.

4. Đại diện Học viện làm chủ sở hữu các sản phẩm khoa học của Học viện:

- Tổ chức đăng ký bản quyền và quyền chủ sở hữu đối với các sản phẩm khoa học.

- Tổ chức thẩm định các ấn phẩm khoa học trước khi xã hội hóa.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan ký hợp đồng liên kết, xã hội hóa sản phẩm khoa học, áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học của Học viện vào thực tế.

5. Tham mưu cho Giám đốc Học viện xây dựng tiềm lực khoa học của Học viện: Xây dựng nguồn nhân lực khoa học; xây dựng cơ sở vật chất phục vụ công tác khoa học; xây dựng nguồn thông tin khoa học; thu hút nguồn kinh phí cho hoạt động khoa học.

6. Giúp Giám đốc Học viện quản lý nhà nước và chỉ đạo hoạt động khoa học đối với các đơn vị trực thuộc Học viện.

7. Phối hợp với Vụ Các trường chính trị hướng dẫn nghiệp vụ quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học cho các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chỉ đạo của Giám đốc Học viện.

8. Giúp Giám đốc Học viện tổ chức triển khai các hoạt động khoa học của Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Học viện.

9. Quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Vụ về mọi mặt; thực hiện chế độ, chính sách, công tác thi đua - khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức của Vụ theo thẩm quyền được phân cấp; thực hiện phòng và chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong đơn vị; quản lý tài chính và tài sản theo quy định của pháp luật, của Học viện.

10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

III. Cơ cấu tổ chức

* Tổng số cán bộ: 16 đồng chí.

Trong đó: 01 đồng chí lãnh đạo Học viện và 01 cán bộ bộ phận thường trực chuyên trách Hội đồng Khoa học – Đào tạo Học viện sinh hoạt hành chính tại Vụ và 15 đồng chí làm công tác chuyên môn tại Vụ.

* Lãnh đạo Vụ: gồm 03 đồng chí

PGS, TS Lê Văn Lợi: Vụ trưởng

TS Trần Thị Thu Hiền: Phó Vụ trưởng

PGS. TS Hoàng Anh: Phó Vụ trưởng

* Các đơn vị trực thuộc: Vụ Quản lý khoa học gồm 03 đơn vị trực thuộc sau đây:

1. Phòng Kế hoạch - Quản lý đề tài

2. Phòng giúp việc Hội đồng Khoa học và Đào tạo (gọi tắt là Phòng Hội đồng)

3. Phòng Hành chính – Tổng hợp

 III. Thành tích, khen thưởng

* Tập thể:

+ Huân chương Lao động hạng Ba năm 2001

+ Cờ thi đua Chính phủ năm 2009

+ Cờ thi đua cấp Bộ năm 2010

+ Đơn vị được công nhận 10 năm liền đạt danh hiệu tập thể Lao động xã hội chủ nghĩa.

+ Đơn vị được công nhận đạt danh hiệu thi đua tiêu biểu xuất sắc cấp Bộ năm học 2009-2010
+ Là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cấp bộ năm 2009

+ Liên tục được công nhậnTập thể lao động xuất sắc

+ Liên tục được công nhận chi bộ trong sạch, vững mạnh.

* Cá nhân:

+ 02 cán bộ của Vụ được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba (năm 2001)

+ 01 cán bộ được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất (2013)

+ 01 cán bộ được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2013)

+ 01 cán bộ  của Vụ 4 năm liên tục là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 1 năm  là chiến sĩ thi đua cấp Bộ.

IV. Địa chỉ liên hệ:

- Địa chỉ: Phòng 1009,  A17,  135 Nguyễn Phong Sắc, phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại văn phòng: 0462827246

- Fax: 04 62827258

- Email: vuqlkh@npa.org.vn

 

 

Tìm kiếm